theluckyname

           

            เมื่อกล่าวถึงการ ตั้งชื่อมงคล ไม่ว่าจะเป็น ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล  ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อร้าน ตั้งชื่อกิจการ ตั้งชื่อแบรนด์ ตั้งชื่อสินค้า มักจะใช้หลักวิชาวิชานามลักษณ์ศาสตร์ เป็นศาสตร์ ตั้งชื่อ ที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี เพื่อมุ่งเน้นหานามมงคลให้แก่เจ้าชาตา โดยเชื่อกันว่าชื่อที่เป็นมงคลจะช่วยชักนำสิ่งดีๆ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทั้งชีวิตครอบครัวและอาชีพการงาน ชื่อเสียงเกียรติยศ รวมทั้งอำนาจบารมี ให้เพิ่มพูนขึ้น แต่ถ้าเลือกใช้ชื่อไม่เป็นมงคลหรือไม่ถูกโฉลกกับตนเองอาจส่งผลให้ชีวิตหรือธุรกิจ พบเจอกับอุปสรรคปัญหา  ทำสิ่งใดก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้า มีแต่ความล้มเหลว ปัญหามากมายที่จะต้องแก้ไข ดังนั้นการ ตั้งชื่อ ที่ดีเป็นสิริมงคลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตอย่างหนึ่่ง

 

           โดยศาสตร์ที่ อ.ชัญ ใช้พิจารณาเป็นหลักสำคัญในการตั้งชื่อมงคล สำหรับ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล  ตั้งชื่อบุคคล นั้นคือ  "หลักนวนามศาสตร์ " ซึ่งเป็นศาสตร์ประยุกต์จากหลักโหราศาสตร์ไทย     หลักนวนามศาสตร์เป็นศาสตร์ประยุกต์ชาตาตามหลักโหรขั้นสูง  ที่ได้นำข้อดีของดวงนวางค์จักรในหลักโหราศาสตร์ไทยมาทำการวิเคราะห์คุณภาพดาวในดวงชาตาของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดซึ่งแต่ละคนก็มีดวงชาตาแตกต่างกันไป แม้กระทั่งคู่แฝดถึงแม้จะเกิดห่างกันเพียงแค่วินาทีเดียวแต่ชาตาชีวิตก็อาจจะต่างกันราวฟ้ากับเหวได้ถ้าหากนำพลังของดวงดาวที่มีคุณภาพที่ดีมาใช้ตั้งชื่อพลังที่ดีของดาวพระเคราะห์นั้นก็จะส่งผลต่อความคิด และจิตใจ  ทำให้บุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ การเลือกใช้ค่าพลังของดวงดาวที่ส่งผลดีที่สุดต่อดวงชาตามาตั้งชื่อนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักในการตั้งชื่อนี่จึงเป็นที่มาของหลัก “ นวนามศาสตร์”สำหรับศาสตร์ในการตั้งชื่อมงคลมีอยู่หลากหลายแขนงในปัจจุบัน  ซึ่งหลักการตั้งชื่ออื่นๆอ.ชัญ ก็นำมาใช้พิจารณาร่วมกันทั้งหมด 5 ศาสตร์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ศาสตร์การตั้งชื่อเบื้องต้น ได้แก่ หลักทักษาปกรณ์ หลักเลขศาสตร์ หลักอายตนะ 6  และศาสตร์การตั้งชื่อมงคลชั้นสูงได้แก่ หลักโหราศาสตร์ไทย หลักนวนามศาสตร์

 

          เมื่อกล่าวถึงการตั้งชื่อมงคล ไม่ว่าจะเป็น ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล  ตั้งนามสกุล ตั้งชื่อบริษัท ตั้งชื่อร้าน ตั้งชื่อกิจการ ตั้งชื่อแบรนด์ ตั้งชื่อสินค้า มักจะใช้หลักวิชาวิชานามลักษณ์ศาสตร์ เป็นศาสตร์ ตั้งชื่อ ที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี เพื่อมุ่งเน้นหานามมงคลให้แก่เจ้าชาตา โดยเชื่อกันว่าชื่อที่เป็นมงคลจะช่วยชักนำสิ่งดีๆ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทั้งชีวิตครอบครัวและอาชีพการงาน ชื่อเสียงเกียรติยศ รวมทั้งอำนาจบารมี ให้เพิ่มพูนขึ้น แต่ถ้าเลือกใช้ชื่อไม่เป็นมงคลหรือไม่ถูกโฉลกกับตนเองอาจส่งผลให้ชีวิตหรือธุรกิจ พบเจอกับอุปสรรคปัญหา  ทำสิ่งใดก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้า มีแต่ความล้มเหลว ปัญหามากมายที่จะต้องแก้ไข ดังนั้นการ ตั้งชื่อ ที่ดีเป็นสิริมงคลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตอย่างหนึ่่ง

 

           โดยศาสตร์ที่ อ.ชัญ ใช้พิจารณาเป็นหลักสำคัญในการตั้งชื่อมงคล สำหรับ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อมงคล  ตั้งชื่อบุคคล นั้นคือ  "หลักนวนามศาสตร์ " ซึ่งเป็นศาสตร์ประยุกต์จากหลักโหราศาสตร์ไทย     หลักนวนามศาสตร์เป็นศาสตร์ประยุกต์ชาตาตามหลักโหรขั้นสูง  ที่ได้นำข้อดีของดวงนวางค์จักรในหลักโหราศาสตร์ไทยมาทำการวิเคราะห์คุณภาพดาวในดวงชาตาของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดซึ่งแต่ละคนก็มีดวงชาตาแตกต่างกันไป แม้กระทั่งคู่แฝดถึงแม้จะเกิดห่างกันเพียงแค่วินาทีเดียวแต่ชาตาชีวิตก็อาจจะต่างกันราวฟ้ากับเหวได้ถ้าหากนำพลังของดวงดาวที่มีคุณภาพที่ดีมาใช้ตั้งชื่อพลังที่ดีของดาวพระเคราะห์นั้นก็จะส่งผลต่อความคิด และจิตใจ  ทำให้บุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ การเลือกใช้ค่าพลังของดวงดาวที่ส่งผลดีที่สุดต่อดวงชาตามาตั้งชื่อนั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักในการตั้งชื่อนี่จึงเป็นที่มาของหลัก “ นวนามศาสตร์”สำหรับศาสตร์ในการตั้งชื่อมงคลมีอยู่หลากหลายแขนงในปัจจุบัน  ซึ่งหลักการตั้งชื่ออื่นๆอ.ชัญ ก็นำมาใช้พิจารณาร่วมกันทั้งหมด 5 ศาสตร์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ศาสตร์การตั้งชื่อเบื้องต้น ได้แก่ หลักทักษาปกรณ์ หลักเลขศาสตร์ หลักอายตนะ 6  และศาสตร์การตั้งชื่อมงคลชั้นสูงได้แก่ หลักโหราศาสตร์ไทย หลักนวนามศาสตร์
 

ศาสตร์ที่ใช้ในการตั้งชื่อ อ่านทั้งหมด


theluckyname
"ขั้นตอนการเข้ามารับชื่อ"ชื่อที่ดีจะส่งผลให้พบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ ...
อ่านต่อ
theluckyname
"" " "หลักนวนามสตร์ นั้นเปรียบเสมือน การตัดสินชาตาชีวิต ในด้านการตั้งชื่อ" . " ...
อ่านต่อ
theluckyname
"โหราศาสตร์ไทย"ศาสตร์โหราศาสตร์ ได้กำเนิดขึ่นมาจากบูรพาจารย์คนเดียวกันคือทุกชาติทุกภาษาได้แบ่งจักรวาลขอบฟ...
อ่านต่อ
theluckyname
"หลักอายตนะ ๖"หลักการนับค่าอายตนะ 6 เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งใน "นามศาสตร์" ที่กล่าวถึงอิทธิพลของชื่อที่มีต...
อ่านต่อ
theluckyname
"หลักเลขศาสตร์"หลักเลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับตัวเลขโดยเป็นการนำตัวอักษร สระ และวรรณยุกต์ต่างๆในภาษา...
อ่านต่อ
theluckyname
"หลักทักษาปกรณ์"เป็นหลักในการเรียกดาวพระเคราะห์ทั้ง ๘ดวง คือ พระอาทิตย์พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์...
อ่านต่อ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ อ่านทั้งหมด


theluckyname
"ข้อบังคับเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ""ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 ระบุไว้ว่า บุคคลสัญชาติไทย ต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล แล...
อ่านต่อ
theluckyname
"อย่าลืม!!เอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการเปลี่ยนชื่อ"ก่อนที่จะไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอ เราควรจะทราบเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ในการทำเรื่องเปลี่ยนชื่...
อ่านต่อ
theluckyname
"เกิดมาก็ไม่ต้องมีชื่อพ่อก็ได้ รู้ยัง!!" ...
อ่านต่อ
theluckyname
theluckyname
theluckyname