ข้อบังคับเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ

วันที่เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2559


""ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ. ศ. 2505 ระบุไว้ว่า บุคคลสัญชาติไทย ต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล และอาจจะมีชื่อรองด้วยก็ได้ " . "

ข้อบังคับเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรอง

"ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 ระบุไว้ว่า บุคคลสัญชาติไทย ต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล และอาจจะมีชื่อรองด้วยก็ได้ ทั้งนี้ได้อธิบายความหมายของชื่อตัว ชื่อสกุลและชื่อรองไว้ดังนี้"

                * ชื่อตัว คือ ชื่อประจำตัวบุคคล

                * ชื่อรอง คือ ชื่อซึ่งประกอบถัดจากชื่อตัว

                * ชื่อสกุล คือ ชื่อประจำวงศ์สกุล

 

โดยหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อตัว และชื่อรอง มีดังนี้

 

 1.  ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม

 2.  ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย 

 3.  ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต 

 4.  ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ โดยมิได้ถูกถอด จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็น ชื่อตัวจริง ชื่อรองก็ได้ 

 

สำหรับหลักเกณฑ์การตั้งนามสกุล มีดังนี้

 

 1.  ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนาม ของพระราชินี   ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนามเว้นแต่ราชทินนาม ของตน ของผู้บุพการี หรือของผู้สืบสันดาน

 2.  ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ หรือ ชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

 3.  ต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย

 4.  ต้องมีพยัญชนะไม่เกินกว่าสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนาม เป็นชื่อสกุล

 

 

อ้างอิง:

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.dopa.go.th

 

 

 ← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname