อย่าลืม!!เอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการเปลี่ยนชื่อ
อย่าลืม!!เอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการเปลี่ยนชื่อ

วันที่เผยแพร่: 7 กรกฎาคม 2559


"ก่อนที่จะไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอ เราควรจะทราบเอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ในการทำเรื่องเปลี่ยนชื่อ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการดำเนินการ . "

อย่าลืม!!เอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการเปลี่ยนชื่อ

การขอเปลี่ยนชื่อ

การขอเปลี่ยนชื่อนั้น ชื่อที่ตั้งควรถูกต้องตามโหราศาสตร์การตั้งชื่อบุคคล โดยยื่นเอกสารต่อนายอำเภอ อำเภอใดก็ได้

 

เอกสารที่จำเป็นต้องนำมาในวันเปลี่ยนชื่อ

 

            1.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

            2.  บัตรประจำตัวประชาชน

            3.  ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว) 

 

ขั้นตอนในการติดต่อ

 

1. ผู้ยื่นคำขอตามแบบ ช1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

2. นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอกับทะเบียนบ้าน และชื่อที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

3. กรณีอนุญาตสำหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อรอง (แบบช.3) ให้เป็นหลักฐาน

4. กรณีบุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวให้ เพื่อประกอบหลักฐานการแปลงชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นายทะเบียนท้องที่ จึงออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อรองให้เป็นหลักฐาน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 25 บาท

5. เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนด้วย 

 

 

 

อ้างอิง:

- สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th

 ← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname