หลักอายตนะ ๖
หลักอายตนะ ๖

วันที่เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2558


"หลักการนับค่าอายตนะ 6 เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งใน "นามศาสตร์" ที่กล่าวถึงอิทธิพลของชื่อที่มีต่ออายตนะ 6 อันหมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กล่าวถึงอารมณ์ความรู้สึก เส้นทางชีวิตของตัวเราหรือของคนรอบข้างที่จะมีผลกระทบต่อตัวเรา . "

หลักอายตนะ ๖

  • หลักอายตนะ ๖

        เป็นศาสตร์ในการตั้งชื่ออีกชนิดที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยอิทธิพลของชื่อที่จะมีต่อ อายตนะทั้ง6 ของคนนั้นหมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นเครื่องรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง จิตใจ อารมณ์ และความรู้สึก ของตัวเราเอง อีกทั้งคนรอบข้าง คนอื่นที่มีต่อตัวเราเป็นอย่างไร โดยใช้การถอดเลขโดยใช้กำลังดาวพระเคราะห์ทั้ง8 ดวง เป็นส่วนประกอบ ซึ่งค่าของอายตนะ6 จะสามารถหาได้ตามตาราง

 
ค่าเป็นตัวเลข
ตัวอักษรภาษาไทย + สระ + วรรณยุกต์
ดาว
6
สระ ะ, า, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ,ไอ,ใอ,เอ,แอ,อึอ,อือ, ออ
อาทิตย์(๑)
15
 ก, ข, ค, ฆ, ง
จันทร์(๒)
8
 จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ
อังคาร (๓)
17
ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ
พุธ (๔)
19
บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม
พฤหัสบดี (๕)
21
ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ
ศุกร์ (๖)
10
ด, ต, ถ, ท, ธ, น
เสาร์ (๗)
12
ย, ร, ล, ว
ราหู (๘)

บทความโดย 

อ.ชัญ  theluckyname  “เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชีวิต”

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ “ตั้งชื่อลูก  –ให้ฤกษ์มงคล

 Tags: ตั้งชื่อลูก, ศาสตร์การตั้งชื่อ, ตั้งชื่อมงคล, หลักอายตนะ6

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname