เลือกใช้นามสกุลมงคล…ปูทางชีวิตที่ประสบความสำเร็จให้กับลูกหลาน
เลือกใช้นามสกุลมงคล…ปูทางชีวิตที่ประสบความสำเร็จให้กับลูกหลาน

วันที่เผยแพร่: 7 ธันวาคม 2560


"เลือกใช้นามสกุลมงคล ตั้งนามสกุลเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกหลาน . "

เลือกใช้นามสกุลมงคล…ปูทางชีวิตที่ประสบความสำเร็จให้กับลูกหลาน

yesตั้งนามสกุลมงคล ตั้งนามสกุลใหม่yes

        ในอดีตการเริ่มใช้นามสกุลนั้นได้เริ่มมีมาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดให้มีการตั้งนามสกุลขึ้นมาเพื่อความเป็นสากลเหมือนกับประเทศทางตะวันตก  นามสกุล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีเผ่าพันธุ์หรือวงศ์สกุลที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ  การตั้งนามสกุลใหม่จึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นสิ่งที่จะติดตัวไปจนถึ่งรุ่นลูกรุ่นหลาน
        หลายๆคนสงสัย หากต้องการ ตั้งนามสกุล ให้เป็นมงคลจะตั้งอย่างไรดี  โดยเฉพาะในความเชื่อคนไทยมีความเชื่อในเรื่องการตั้งนามสกุลมงคล กันมาอย่างยาวนาน การตั้งนามสกุลทีดีนั้นต้องตั้งให้ถูกหลักทางด้านโหราศาสตร์  และควรจะมีเลขศาสตร์ที่ดี ความหมายของนามสกุลนั้นก็ต้องมงคลด้วย นามสกุลที่
ดีนั้นจำเป็นต้องใช้แล้วดีกับทุกๆคน  เพื่อความสุขสวัสดิ์ของตัวท่าน ญาติพี่น้อง และลูกหลานในอนาคต  การตั้งนามสกุลมงคลนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก  เพราะนามสกุลที่จัดตั้งใหม่นั้นไม่สามารถที่ซ้ำในทะเบียนราชได้  และก็ควรจะมั่นใจจริงๆว่านามสกุลที่คุณจะเปลี่ยนนั้นถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ นามสกุลใหม่ที่คุณใช้นั้นก็จะเป็นนามสกุลที่ดี และส่งผลดี 100% เลยละค่ะ

ตัวอย่างบางส่วน นามสกุลที่อ.ชัญได้เคยตั้งมีดังนี้ 

 

นามสกุล ความหมาย เลขศาสตร์
ภักดีวัชรสกุล   เผ่าพันธ์ุที่มีความจงรักภักดี 45
ปัญจรักษ์โภคิน มีความมั่งคั่งและและปกป้องสมบัติ 56
เกียรติขจรพงษ์ เผ่าพันธ์ุที่มีเกียรติเลืองลือไปไกล ุ64
ขจรพงษ์สกุล สกุลที่มีชื่อเสียงที่เลืองลือไปไกล 50
ภักดีวัฒนากุล สกุลที่มีความภักดีและความเจริญ 41
ภัทรโสภณภักดี ผู้มีความดีงามและจงรักภักดี 41
ธนะปรีดากุล สกุลที่ร่ำรวยและมีความสุข 36
ศิริกิจวัชรโชติ ผู้มีชื่อเสียงในด้านความดีงามดั่งพระอินทร์  59
ภัททกิจโภคิน ผู้มีความดีงามอันประเสริฐ 36
จันทรโสภากุล สกุลที่มีความสวยงามดุจดวงจันทร์ 41
ภิรมย์วัชรกุล สกุลที่มีความความสุข 55
อัศวรักษ์โกศล  นักรบผู้รักษาความดี  63
จันทรวัชรโภคิน
ผู้มีทรัพย์และความเจริญรุ่งเรืองดั่งดวงจันทร์  54  
ก้องวณิชกุล ตระกูลพ่อค้าที่มีชื่อเสียง 36
ทวีทรัพย์ธาดา ผู้สร้างทรัพย์สินให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง 55
อรรถเศรษฐากุล สกุลเศรษฐีผู้มีทรัพย์ 50
อัครวัชรโยธิน ผู้บริบูรณ์ด้วยทรพัย์สมับัติ 59
อัครเดชโชติสกุล สายสกุลที่มีอำนาจวาสนาเป็นที่เลื่องลือ 51
ภัทรโสภณรักษา ผู้รักษาความประเสริฐความดีงาม  41
อรรถจิรานนท์ ผู้มีความสุขและมีทรัพย์สมบัติที่ยั่งยืน 50
เมธีวัชรโสภณ นักปราชญ์ผู้มีความดีงามดั่งพระอินทร์  51
ธนพัฒน์โชคสกุล
สายสกุลที่มีอำนาจวาสนาเป็นที่เลื่องลือ
63
ธนเกียรติ์โภคิน ผู้มีมากด้วยทรัพย์สมบัติและมีเกียรติ 65
เกียรติบวรสกุล สายสกุลที่มีเกียรติ 56
นันทพิวัฒน์ ผู้มีความรุ่งเรืองและมีความสุข 54
สิริปัจทรัพย์ ผู้มีความดีงามและพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สิน 65
กาญจนาโชตวาณิช พ่อค่้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองดั่งทอง 45
ภัทรปรีชาสกุล สายสกุลที่มีความสามารถและความดีงาม 41
ธนเกียรติโกศล ผู้มีความดีงาม,มีเกียรติและเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง 56
วัฒนกิจเวชสกุล สายสกุลที่มีความกิจการที่รุ่งเรือง 54
ทวีทรัพย์ธาดา
ผู้สร้างทรัพย์สินให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง  55
เมธีวัชรโสภณ นักปราชญ์ผู้มีความดีงามดั่งพระอินทร์  51
ภัทรโสภณรักษา ผู้รักษาความประเสริฐความดีงาม  41
อรรถจิรานนท์  
ผู้มีความรักและผูกพันด้านการมีทรัพย์ 50
ภัทร์ปรีดากุล
สายสกุลที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข  42
เจริญกิจธารา ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองดั่งสายน้ำผู้ 41
ธนาโชติ์วาณิช พ่อค้าผู้มีทรัพย์ที่มั่งคั่ง 50
อรรถคุณากรณ์
บ่อเกิดแห่งความดี และทรัพย์สินเงินทอง
45
ธนะปรียาสกุล
สายสกุลที่มีความดีงาม
50
ศิริวัชรภัทร ผู้มีความดีงามดั่งพระอินทร์ 45
เกียรติ์วรกุล สายสกุลของผู้มีเกียรติ์และมีความดีงามอันประเสริฐ 45
ศิริธาดาสกุล สายสกุลของผู้มีความดีงาม 41
ภัทรกิจปรีชากุล สายสกุลที่มีปัญญาและความดีงามอันประเสริฐ  45
ปรีดาอัครกุล สายสกุลที่มีความสุขและมีความยิ่งใหญ่ 41
อรรถเจริญวัฒนา
ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันประเสริฐ
54
ศิริวรภัทรสกุล สายสกุลที่มีความดีงามอันประเสริฐ  54
ธนโชควาณิชกุล ผู้มั่งมีทรัพย์สินและความดีงาม  42
พัฒน์ธนโกศล ผู้มีปัญญาและมีทรัพย์
56
ภัทรนิธิโภคิน ผู้มีทรัพย์และมีความดีงามอันประเสริฐ 45
วรวงศ์คุณากร ตระกูลของผู้ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความดี 50
วัชรกิจโภคิน ผู้มั่งกิจการที่มั่งคงและทรัพย์สมบัติดุจดั่งเพชร 45  
กิตติ์ภัทรกุล สายสกุลที่ถูกสรรเสริญด้วยความดีงามอันประเสริฐ 42
ภัชรภิรมย์ ผู้มีความสุขและมีความดีงาม 42
ภัชรปรีดาสกุล สายสกุลของผู้มีความสุขและความดีงามอันประเสริฐ 41
ภัทรกิจโสพันธุ์ สายสกุลที่มีความดีงาม 63
วงศ์วริศธารา สายสกุลที่มีความประเสริฐและเป็นใหญ่ดั่งสายน้ำ 55
เจริญกิจรักษา ผู้รักษาความเจริญรุ่งเรืองในกิจการ 45
วริศกิตติวรกุล ผู้ที่ได้พรอันประเสริฐ  54
กิตติภัทรคุณากร ผู้ได้รับการสรรเสริญจากความดีงามอันประเสริฐ  41
พัฒนศิริสกุล สายสกุลที่มีความดีงามและมีความเจริญรุ่งเรือง 54
วีรภัทรเมธี นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญและความดีงามอันประเสริฐ 45
สุวรรณเวชธาดา ผู้ที่สร้างเงินทอง 42  
ธนเกียรติโกศล
ผู้มีปัญญามีทรัพย์และมีความดีงาม 56
นันทพิวัฒน์ ผู้มีความเจริญรุ่งเรื่องและมีความรื่นเริง 54
เกียรติบวรสกุล  ผู้มีเกียรติอันประเสริฐ 56
สิริปัจทรัพย์ ผู้มีทรัพย์และมีความดีงาม 65
ภัทรปรีชาสกุล สายสกุลของผู้มีปัญญาและมีความดีงาม 41
กาญจนาโชตวาณิช พ่อค้าผู้มีความเจริญรุ่งเรืองดั่งทอง 45
ธนะโชควาณิช พ่อค้าผู้มีความเจริญมั่งคั่งร่ำรวย 41
วัฒนกิจเวชสกุล สายสกุลผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงาน 54
ธีระอรรถธาดา นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์ 41
ธีระธาดาสกุล สายสุกลของนักปราชญ์ผู็มีทรัพย์ 41
พงศ์วริศธาดา ตระกูลผู้สร้างความยิ่งใหญ่  54
วรภัทรคุณากร ผู้มีคุณงามความดี 36
ปรีดาอัครกุล  สายสกุลที่มีความสุขและมีความยิ่งใหญ่  41
อัครโสภณเดชา  ผู้มากด้วยทรัพย์สิน และเกียรติยศชื่อเสียง  41
ธนโชควาณิชกุล  สายสกุลของพ่อค้าที่มีโชคและมั่งมีทรัพย์  45
วงศ์ภัททกิจ สายสกุลที่มีกิจการที่เจริญรุ่งเรือง  42
เจริญกิจพานิช ผู้มีความเจริญในกิจการ 51
เมธากิตติสกุล ตระกูลที่มีนักปราชญ์ผู้ได้รับคำสรรเสริญ 51
เมธีวัชรกุล สายสกุลของนักปราชญ์ที่มีปัญญาดุจดั่งเพชร 42
ศิริเมธานนท์ ผู้มีปัญญาและมีความดีงาม 51
กิตติพัชรโชต ผู้ที่ได้รับการยกย่องดั่งเพชร 42
เมธีวัชรโสภณ ปราชญ์ผู้มีทรัพย์มาก 51
ภัทรวรคุณากร  ผู้ได้รับพรอันเนื่องมาจากความดีงามอันปรเสริฐ  51
อธิวัชรโยธิน นับรบผู้ยิ่งใหญ่และแข่งแกรงดุจดั่งเพชร 55
ภัทระนิธิธารา  สายน้ำแห่งความดีงาม  51
จิระพัชรสกุล ตระกูลผู้เป็นเพชรอันล้ำค่า 51
ภักดีอัศวโภคิน ผู้มีความจงรักภักดีและมั่งมีในทรัพย์ 41

อัครโสภณเดชา
ผู้มากด้วยทรัพย์สิน และเกียรติยศชื่อเสียง 41
วงษ์วริศกุล สายสกุลของผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่  50
ธนะวิวัฒน์ ผู้มีสมบัติและมีความเจริญก้าวหน้า 50
ภัทระกิจคุณากร  ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความดีและมีกิจการอันมั่นคง  41
ธนโชควาณิชกุล สายสกุลของพ่อค้าที่มีโชคและมั่งมีทรัพย์ 45
อัครกิจโชคสกุล สายสกุลที่มีโชคดีอย่างที่สุด  54
ภัทรนิธิโภคิน  ผู้อุดมไปด้วยความดีอันประเสริฐ 45
พิวัฒน์กุลญาดา ตระกูลที่มีเชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์ 54
ปรีชาวัชรากุล สายสกุลของผู้มีความปัญญาและความดีงามอันประเสริฐ 41
พัฒนกิจโชติสกุล สายสกุลที่มีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการ 59
กิจวัชรวงศ์ สายสกุลที่มีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการดั่งเพชร  51
อธิภัทราคุณากร  บ่อเกิดแห่งความดีอันประเสริฐ  41
รภัสสรณ์วรกุล ตระกูลที่มีความเจริญรุ่งเรือง  59
ศิริพงศ์รักษา ผู้รักษาความดี 59
อุดมวัฒนเดชากุล ตระกูลที่มีความเจริญ และมีอำนาจบารมี  59
เจริญกิจวรรักษ์ ผู้รักษากิจการให้เจริญรุ่งเรือง  63
เมธาวริศกุล สายสุกลของผู้มีปัญญาและมีความยิ่งใหญ่ 51
วัฒนาเมธานนท์ แปลว่าผู้มีความรู้มีความสุขและความเจริญรุ่งเรือง 45
โสภณวรภัทรกุล ตระกูลผู้ที่มีคุณงามความดี  45
รภัสสรณ์โภคิน ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์สินเงินทอง 59
วัชราปรีชากุล  ผู้ที่มั่งมีทรัพย์สิน  41
ภัทรนันวรกุล วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญรุ่งเรือง 42
เกียรติ์วราภัทร ผู้มีเกียรติรและมีความดีงามอันประเสริฐ 59
กิจโกศลพัฒนา ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการและมีความดีงามอันประเสริฐ 50
อรรถาจิรวงศ์ วงศ์ตระกูลที่มีทรัพย์สินยั่งยืน  54

 

 

 

 

heartค่าบริการสำหรับการตั้งนามสกุลheart

3 นามสกุล +3ฤกษ์ ในการเปลี่ยน ค่าครู 2,999

 

พร้อมตรวจสอบกับทะเบียนราชให้แล้วสามารถจดตั้งนามสกุลใหม่ได้เลยค่ะ และ ได้ฤกษ์สำหรับการเปลี่ยนนามสกุลไปด้วย 3 ฤกษ์ค่ะ ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขในการ ตั้งนามสกุล ตามที่ต้องการได้ค่ะ เช่น อยากได้นามสกุลมงคลที่ดูดีมีชาติตระกูล ไพเราะ อลังการ ความหมายดี เป็นมงคล เสริมดวงชาตาด้านการเงิน ความเจริญรุ่งเรือง ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ ก็สามารถแจ้งได้ค่ะ หลักการที่อ.ใช้ตั้งนามสกุลคือเลขศาสตร์ค่ะ การตั้งนามสกุลไม่จำเป็นต้องดูหลักทักษาวันเกิดคะ เพราะนามสกุลนั้นจำเป็นต้องเหมาะกับคนทุกคนค่ะ

 

 

 

หากสนใจรับบริการหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อ อ.ชัญได้ที่เบอร์ 099-354-1542


 heartคลิ๊กเพื่อแอทไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40aiu2029fheart

 

yesเยี่ยมชมแฟนเพจ อ.ชัญ และดูรีวิวลูกค้าที่เคยใช้บริการได้ที่yes
 https://www.facebook.com/theluckyname/

 

 

อธิวัชรโยธิน

 Tags: ตั้งนามสกุล, นามสกุลมงคล,ตั้งนามสกุลใหม่

← ย้อนกลับ

© 2017 The Lucky name. All Rights Reserved.